بایگانی برچسب: لیست مدارس تهران

مدرسه تحقیقاتی جبر و هندسه جبری با موضوع جبر، ترکیبیات و هندسه تک جمله‌ای ها

sdf54dsf564ds

در این مدرسه تحقیقاتی، پس از ارائه ۵ درس فشرده توسط سخنرانان فعال در این حوزه، مسائل باز و به‌روز در زمینه‌های مختلف جبر جابجایی ترکیباتی مطرح خواهد شد. اولین مدرسه تحقیقاتی جبر و هندسه جبری با موضوع «جبر، ترکیبیات و هندسه تک جمله‌ای‌ها» از ۱۴ تا ۲۸ مرداد ۹۶ برگزار می‌شود. اولین مدرسه تحقیقاتی جبر و هندسه جبری با …

ادامه نوشته »

لیست مدارس ابتدایی پسرانه در خیابان شریعتی تهران

لیست مدارس ابتدایی پسرانه در خیابان شریعتی تهران

لیست مدارس تهران, مدارس پسرانه تهران, لیست مدارس ابتدایی تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن آداب ۱۰۳۷۶۸۰۵ غير دولتی خ شريعتي بالاترازميردامادايستگاه ميناکوچه دشواري پ ۲۵ ۲۲۸۷۲۱۶۰ پارسا ۱۰۳۴۵۰۰۰ غير دولتی خ شريعتي خ ش کدوئي پلاک ۲۹   ۲۲۶۰۶۰۷۹ پرديس ۱۰۰۰۳۰۸۷۱ عادي _دولتي خيابان شريعتي بالاتر از دولت روبروي سينما فرهنگ ۲۲۰۰۹۸۳۹ پيوند صدرا ۱۰۰۰۷۰۰۷۲ غير دولتی …

ادامه نوشته »

لیست مدارس متوسطه منطقه ۲ تهران (دخترانه و پسرانه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس راهنمایی منطقه ۲ تهران (دخترانه و پسرانه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس ابتدایی منطقه ۲ تهران (دخترانه و پسرانه)

لیست مدارس پسرانه منطقه 1 تهران (ابتدایی , دبستان)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, آدرس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه یک تهران, لیست مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه یک …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران (متوسطه)

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه دو تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن آل طه ۱۰۲۵۰۳۰۱ غير دولتی بلوارفرحزادارغوان غربي درختي شمالي ۲۲۰۸۱۴۷۹ ابوريحان ۱ ۱۰۲۱۰۹۱۷ عادي _دولتي شهرک قدس خ سيماي ايران   ۸۸۰۸۶۱۲۸ امام …

ادامه نوشته »

لیست مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران (متوسطه)

آدرس مدارس دخترانه منطقه 2 تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه 2 تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه 2 تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه دو تهران

آدرس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه دو تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن مجتمع توانخواهان (متوسطه ) ۱۲۶۲۰۱۰۳ عادي _دولتي سعادت آبادخ صرافها خ ۲۳   ۸۸۶۸۶۶۰۸ نيمروز ۱۰۰۰۱۰۴۴۷ عادي _دولتي كوي نصر – انتهاي خ …

ادامه نوشته »

لیست مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران (راهنمایی)

لیست مدارس دخترانه منطقه 2 تهران (راهنمایی)

آدرس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه دو تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن آفتاب ۱۰۰۰۰۲۱۳۹ غير دولتی بزرگ راه چمران نرسيده به ميدان توحيد بن بست اليزابت   آفرينش ۱۰۲۹۳۹۰۳ غير دولتی بلوارفرحزادي خ تربيت معلم …

ادامه نوشته »

لیست مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران (راهنمایی)

آدرس مدارس پسرانه منطقه 2 تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه 2 تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه 2 تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه دو تهران

آدرس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس پسرانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن پسرانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس پسرانه تهران, مدارس تهران, مدارس پسرانه منطقه دو تهران نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن ۹دي ۱۰۰۰۶۸۰۳۴ نمونه دولتي سعادت آباد بالاتر از ميدان كتاب سه راه ايثار ۲۲۳۴۲۸۸۰ آزادي ۱۰۲۴۷۷۰۸ عادي _دولتي شهرک قدس فاز۱_خ گلستان _مقابل …

ادامه نوشته »

لیست مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران (ابتدایی , دبستان)

لیست مدارس دخترانه منطقه 2 تهران (ابتدایی , دبستان)

آدرس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تماس مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران, شماره تلفن دخترانه منطقه ۲ تهران, بهترین مدارس دخترانه تهران, مدارس تهران, مدارس دخترانه منطقه دو تهران, لیست مدارس تهران, لیست مدارس ابتدایی تهران, لیست مدارس تهران دبستان نام مدرسه کد نوع مدرسه آدرس تلفن آفرينش ۱۲۹۵۴۰۰۸ غير دولتی بلوارفرحزادي _خ تربيت معلم   ۸۸۶۹۹۳۲۱ ابوعلي سينا …

ادامه نوشته »