آموزش ریاضی هفتم

راهبرد الگوسازی | راهبرد تفکر نظام دار

آموزش تقریب زدن - قطع کردن در ریاضی ششم ابتدایی

برای حل بعضی از مسئله ها باید همه حالت های ممکن را بنویسید. برای اینکه هیچ حالتی از قلم نیفتد لازم است آنها را با نظم, الگو و ترتیب مشخصی بنویسید. الگو سازی به شما کمک خواهد کرد تا مطمئن شوید همه حالت ها را نوشته اید. بنابراین در مسئله های که لازم است تمامی جواب های ممکن را بنویسید, …

ادامه نوشته »