درباره قرآن ششم ابتدایی / دبستان

ششم ابتدایی, ششم دبستان, کلاس ششم, پایه ششم, معلم ششم, دبیر ششم, قرآن ششم

درباره قرآن ششم ابتدایی / دبستان

بسم الله الرحمن الرحيم

اهداف درس قرآن پايه‌ي ششم ابتدايي

۱-به شنيدن قرائت قرآن كريم و خواندن آن علاقه نشان مي‌دهد.

۲-به حفظ برخي از آيات، سوره‌ها و پيام‌هاي قرآني كتاب درسي علاقه نشان مي‌دهد.

۳-علاقمند است معناي آيات قرآن را بداند.

۴-به استفاده از رسانه‌ها و شركت در فعاليت‌هاي قرآني علاقه نشان مي‌دهد.

۵-با داستان‌هاي قرآني كتاب درسي آشنا مي‌شود.

۶-با معناي برخي از كلمات ساده يا پركاربرد قرآن كريم آشنا مي‌شود.

۷-آيات و عبارات قرآني كتاب درسي را روان و حتي‌المقدور زيبا و آهنگين مي‌خواند.

۸-آيات قرآن كريم را از روي مصحف شريف با خط آموزشي به صورت شمرده مي‌خواند.

۹-مفهوم پيام‌هاي قرآني كتاب را به زبان ساده بيان مي‌كند.

۱۰-برخي از عبارات ساده قرآن را معنا مي‌كند.

۱۱-به خواندن روزانه قرآن كريم علاقه نشان مي‌دهد.

الگوي كامل تدريس «درس پنجم»

از كتاب آموزش پايه‌ي ششم ابتدايي

اهداف درس:

۱-توانايي خواندن آيات ۳۶ تا ۴۵ سوره‌ي قاف و آيات ۱ تا ۳۰ سوره‌ي ذاريات

۲-تقويت علاقه به زيبا خواندن آيات از طريق گوش دادن به نوار

۳-توانايي خواندن و معنا كردن برخي از كلمات و عبارات ساده‌ي قرآني

۴-آشنايي با پيام قرآني درباره‌ي وقت نماز

۵-تقويت توانايي و علاقه به خواندن قرآن از روي مصحف (قرآن كامل)

۶-آشنايي با برخي از آموزه‌ها و نكات قرآني

روش تدريس و ارزش‌يابي

اين درس، طي چهار جلسه، تدريس، تمرين و پرسش مي‌شود.

جلسه‌ي اول

۱-خواندن آيات

الف – خواندن در گروه: شامل پيش‌خواني فردي و خواندن فرد براي دوستان خود در گروه

ب – خواندن براي كلاس: با انتخاب معلم، هر دانش‌آموز حدود يك سطر از آيات را براي كلاس مي‌خواند.

دو نكته:

-سعي شود در هر جلسه هر يك از دانش‌آموزان، حداقل يك سطر از آيات درس را بخوانند.

-مهم‌ترين امر در اين مرحله، تشخيص و رفع اشكالات روخواني دانش‌آموزان است. معلم از قبل بايد آمادگي و توانايي لازم را براي اين امر كسب كرده باشد.

۲-انس با قرآن در خانه: تذكر به دانش‌آموزان براي انجام تكاليف انس با قرآن در خانه

جلسه‌ي دوم

۱-ارزش‌يابي آموخته‌هاي دانش‌آموزان از جلسه‌ي قبل

۲-تمرين با نوار: دانش‌آموزان، قرائت آيات جلسه اول را گوش مي‌كنند و با نشان دادن خط، همراه با آن مي‌خوانند.

۳-پرسش و ارزش‌يابي: معلم با پرسش از دانش‌آموزان، توانايي آنها را در خواندن آيات درس ارزيابي مي‌كند.

۴-خواندن آيات: تعدادي از دانش‌آموزان هر كدام يك سطر از عبارات قرآني اين بخش را مي‌خوانند. اين عبارات ترجمه شده است تا دانش‌آموزان ضمن آشنايي با مفاهيم اوليه‌ي برخي از آيات قرآن كريم، براي انجام فعاليت «كار در كلاس» آماده شوند.

۵-كار در كلاس: به منظور فراهم آوردن زمينه‌ي درك و فهم تدريجي عبارات ساده و كوتاه قرآن، در هر درس بخشي به عنوان «كار در كلاس» در نظر گرفته شده است. اين بخش به روش يادگيري مشاركتي و به صورت گروهي توسط دانش‌آموزان انجام مي‌شود. ايشان در كلاس ابتدا هر تمرين را در كتاب خود انجام مي‌دهند. آن‌گاه معلم پاسخ هر سطر را از يك گروه مي‌پرسد؛ اگر پاسخ نادرست بود، گروه ديگر جواب مي‌دهد تا به‌طور غيرمستقيم دانش‌آموزان به نادرستي پاسخ اول پي ببرند.

نكته: خوب است قبل از انجام فعاليت كار در كلاس از دانش‌آموزان بخواهيد:

– با توجه به اطلاعات قبلي خود به تمرين‌ها پاسخ دهند (استفاده از كلمات هم‌خانواده و …)

– با توجه به معناي آيات صفحه‌ي قبل تمرين‌ها را انجام دهند.

– چنانچه در انجام تمرين دچار اشكال شدند به لغت‌نامه‌ي پايان كتاب مراجعه كنند.

تذكر: انجام تمرين‌هاي «كار در كلاس» الزامي است، ولي فراگيري مطالب اين بخش توسط دانش‌آموزان مي‌تواند به عنوان فعاليت‌هاي آزاد خارج از كلاس در ارزش‌يابي مستمر دانش‌آموزان منظور شود؛ و عدم يادگيري آنها نبايد در ارزش‌يابي مستمر يا پاياني منجر به كسر نمره‌اي از دانش‌آموزان گردد.

۶-انس با قرآن در خانه: يادآوري انجام اين تكليف در خانه

جلسه‌ي سوم

۱-ارزش‌يابي آموخته‌هاي دانش‌آموزان از جلسه‌ي قبل

۲-خواندن آيات: مانند جلسه‌ي اول طي دو مرحله‌ي زير تدريس و تمرين مي‌شود:

الف- خواندن در گروه (پيش‌خواني فردي و خواندن فرد براي دوستان خود در گروه)

ب – خواندن براي كلاس

۳-پيام قرآني:

الف – خواندن عبارت پيام قرآني و ترجمه‌ي آن توسط چند دانش‌آموز

ب – گفت‌وگوي دانش‌آموزان با دوستان هم‌گروه خود درباره‌ي مفهوم پيام (وقت نماز) با استفاده از تصاوير

ج – ارائه‌ي نظر دانش‌آموزان درباره‌ي مفهوم و مصاديق پيام در زندگي خود براي كلاس

تبصره: گاهي پيام قرآني، داراي كلمات و تركيباتي است كه بايد معنا شود. از دانش‌آموزان بخواهيد كه با استفاده از ترجمه‌ي آيات درس و پيام قرآني، معناي كلمات يا عباراتي را كه مشخص شده است، پيدا كنند. در صورتي كه اين كلمات، هم‌خانواده‌ي آشنا و رايج در زبان فارسي دارند، از دانش‌آموزان بخواهيد آنها را بيان كنند.

خوب است دانش‌آموزان در آغاز هر زنگ، همزمان با ورود معلم به كلاس، پيام قرآني را به صورت دسته‌جمعي بخوانند.

۴-انس با قرآن در خانه: يادآوري انجام اين تكليف در خانه

جلسه‌ي چهارم

۱-ارزش‌يابي آموخته‌هاي دانش‌آموزان از جلسه‌ي قبل

۲-آيكون خواندن از روي قرآن كامل:  اين تمرين طي مراحل زير انجام مي‌شود:

-پس از آوردن قرآن كامل، هر ميز حداقل يك جلد قرآن در اختيار داشته باشد.

-يك صفحه از قرآن كريم را به‌طور تصادفي انتخاب كنيد.

-دانش‌آموزان هر ميز در ظرف چند دقيقه، آيات صفحه را براي يك‌ديگر مي‌خوانند.

-چند نفر از دانش‌آموزان هر كدام يك سطر از آن صفحه را براي كلاس مي‌خوانند. معلم ضمن تشويق دانش‌آموزان نسبت به موفقيت‌هاي كسب شده، اِشكالات روخواني آنها را به روش صحيح برطرف مي‌كند.

۳-يك نكته از هزاران: در اين قسمت موضوع «گسترش آسمان» (آيه‌ي ۴۷ ذاريات) در قالب‌ پيام تصويري آمده است. معلم با توجه به شرايط و امكانات كلاس، اين مطالب را به روش گفت‌وگو و شيوه‌اي جذاب، ارائه مي‌كند.

۴-انس با قرآن در خانه: معلم از دانش‌آموزان مي‌خواهد كه ادامه‌ي آيات درس تا آيه‌ي ۵۱ سوره‌ي ذاريات را در خانه بخوانند.

تذكر مهم

-به منظور تقويت انس دانش‌آموزان با قرآن كريم، آيات دروس براي دانش‌آموزان ترجمه شده است. از آن‌جا كه دانش‌آموزان موظف به حفظ ترجمه‌ي كلمات و عبارات بخش كار در كلاس نيستند، اين موارد را در ارزش‌يابي پاياني در نظر نگيريد. مي‌توانيد دانش‌آموزاني را كه در اين زمينه علاقه و توانايي بيش‌تري از خود نشان مي‌دهند، به شيوه‌ي مناسب تشويق كنيد و براي آنها در ارزش‌يابي مستمر، نمره و امتياز خاصي قائل شويد.

چند توصيه

۱-تشويق دانش‌آموزان به خواندن روزانه‌ي قرآن كريم، خواندن آيات دروس شبيه نوار، حفظ پيام‌هاي قرآني در صورتي كه بدون فشار و اجبار باشد، مناسب و ارزشمند است.

۲-در صورت امكان، نرم‌افزار آموزشي (كتاب گويا) را تهيه كرده و در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيد.

۳-دانش‌آموزان را به فعاليت‌هاي جذاب خارج از كلاس تشويق كنيد مانند: خواندن آيات درس در خانه در حضور والدين حتي‌الامكان هر روز به مدت چند دقيقه، گوش كردن نوار آموزشي در خانه، انجام فعاليت‌هاي هنري و ذوقي درباره‌ي پيام‌هاي قرآني، شركت در مسابقات و حضور در مجالس قرآني (مدرسه قرآن، مساجد و هيئت‌هاي مذهبي) و استفاده از برنامه‌هاي راديو قرآن و شبكه قرآن و معارف سيما و …

۴-توجه داشته باشيد دانش‌آموزان بايد تمام اين فعاليت‌هاي قرآني به‌ويژه فعاليت‌هاي فوق برنامه را با رغبت و علاقه و بدون اكراه و اجبار و به دور از رقابت‌هاي ناسالم انجام دهند.

اميد است كه خداوند همه‌ي كارهاي‌تان را عبادت محسوب كند و دانش‌آموزان را از باقيات صالحات شما     قرار دهد.

ارزش  يابي مستمر  و  پاياني   پيشرفت تحصيلي   درس قرآن

در پايه ي ششم ابتدايي

درس قرآن در پايه‌ هاي ششم ابتدايي به‌صورت شفاهي و به دو نوع ارزش‌يابي مي‌شود :

الف – ارزش‌يابي مستمر                 ب- ارزش‌يابي پاياني

الف– ارزش‌يابي مستمر :

نمره‌ي ارزش‌يابي مستمر با توجه به ميزان مشاركت دانش‌آموز در فعاليت‌هاي يادگيري تعيين مي‌شود. اهمّ اين فعاليت‌ها در درس قرآن، عبارت است از :

۱-اعلام آمادگي براي خواندن، آيات و عبارات از روي كتاب درسي

۲-مشاركت در كار گروهي به منظور فهم بيش‌تر (بيان مصاديق پيام‌هاي قرآني)

۳-مشاركت در جمع‌خواني آيات و عبارات قرآني و همراهي با نوار آموزشي

۴-بيان داستان‌هاي قرآني كتاب

۵-ميزان توانايي در خواندن آيات و عبارات قرآني كتاب درسي (در پرسش‌هاي تدريجي)

۶-انجام فعاليت‌هاي كار در كلاس

۷-انجام منظم تكليف اُنس با قرآن در خانه

۸-خواندن آيات از روي صفحات پاياني هر درس يا از روي قرآن كامل

تبصره : بديهي است اگر دانش‌آموزي در خواندن آيات از روي صفحات پاياني هر درس يا قرآن كامل موفقيت لازم را كسب نكرده است، نبايد از او نمره‌اي كسر شود.

۹-انجام فعاليت‌هاي خارج از كلاس مرتبط با درس قرآن، مانند :

-تهيه‌ي نوار آموزشي قرآن يا ساير نوارهاي قرآن و استماع آن در خانه؛

-خواندن قرآن در خانه؛

-مطالعه‌ي كتاب‌هاي جانبي درباره‌ي داستان‌هاي قرآني‌ پيام‌هاي زندگي (پيام قرآني)

-حفظ برخي از سوره‌ها، آيات و پيام‌هاي قرآني؛

-تلاوت قرآن با صوت خوش و زيبا؛

-نقاشي، خوش‌نويسي و انجام ساير كارهاي هنري درباره‌ي پيام‌هاي قرآني، داستان‌ها و …

-شركت در جلسات و مسابقات قرآني مانند حضور در دارالقرآن‌ها و ساير برنامه‌هاي مشابه؛

-جمع‌آوري مطالبي درباره‌ي قرآن از مجموعه‌ي كتاب‌هاي درسي دوره‌ي ابتدايي؛

-توليد روزنامه‌هاي ديواري خاص قرآن با ارائه‌ي مطالب مربوط به قرآن در روزنامه‌هاي ديواري مدرسه؛

-توانايي دانش‌آموزان در معناكردن عبارات قرآني

بديهي است آموزگار مي‌تواند در چارچوب برنامه‌ي آموزش قرآن و مناسب با اصول، محتوا و روش‌هاي آن، دانش‌آموزان را به هر فعاليت مناسب ديگري نيز ترغيب و تشويق كند.

ب – ارزش‌يابي پاياني

ارزش‌يابي پاياني از دانش‌آموزان پايه ي ششم ابتدايي در پايان هر نيم سال به صورت شفاهي به شرح زير  انجام مي‌شود :

رديف

مواد ارزش‌يابي

ميزان ارزش‌يابي

نمره

سطح انتظار

 

۱

روخواني آيات

جلسه ي اول دروس

حدود چهار سطر

۹

خواندن به صورت معمولي و روان

 

۲

روخواني آيات

جلسه ي سوم دروس

حدود چهار سطر

۹

خواندن به صورت شمرده و آرام

 

 

۳

 

پيام قرآني

 

دو پيام

 

۲

پس از روخواني پيام قرآني و ترجمه‌ي آن از روي كتاب، بتواند با استفاده از تصاوير كتاب يا بدون آن، مفهوم پيام را به زيان خود توضيح دهد يا نمونه و مصداقي از آن را بيان كند.

جمع

۲۰

 

 تبصره :

هر دانش‌آموز مي‌تواند با توجه به هر يك از موارد زير و در مجموع حداكثر ۲ نمره‌ي تشويقي كسب كند :

۱-قرائت آيات، تقريباً شبيه نوار آموزشي

۲-روان خواني حدود نيم صفحه از مصحف كامل

۳-حفظ يك صفحه ( يا به ميزان يك صفحه از آيات مختلف) از صفحات قرآني كتاب درسي

۴-حفظ حداقل چهار پيام قرآني از پيام‌هايي كه در هر نيم‌سال تدريس شده است.

شيوه‌ي كسر نمره در ارزش‌يابي پاياني

الف – روخواني :

۱-كسر نمره به علت غلط خواندن : به ازاي هر كلمه ي غلط خوانده شده، نيم (۵/۰) نمره كسر مي‌شود. در صورت تصحيح غلط توسط دانش‌آموز- با تذكر يا بدون تذكر معلم- نمره‌اي كسر نمي‌شود.

۲-كسر نمره از نظر كيفيت و سرعت خواندن : در صورتي كه دانش‌آموز نمي‌تواند آيات و عبارات قرآني كتاب درسي را مطابق سطح انتظار بخواند و يا مكث و برگشت‌هاي زياد دارد, با توجه به ميزان نقص, علاوه بر غلط هاي اعرابي، حداكثر دو نمره كسر مي‌شود.

ب – پيام قرآني :

اگر دانش‌آموز پس از خواندن متن و ترجمه‌ي پيام از روي كتاب, نتواند درباره‌ي آن توضيح دهد يا مصداقي را بيان كند و يا توضيح ارائه شده خيلي از مفهوم پيام دور باشد, نمره‌ي آن پيام را (هر پيام يك نمره) كسب نمي‌كند و يا به ميزان نقص, از نمره‌ي آن پيام كسر مي‌شود.

تذكر : در ارزش‌يابي هميشه به نكات زير توجه داشته باشيد :

۱-ارزش‌يابي نبايد موجب تضعيف علاقه‌ي دانش‌آموزان به درس قرآن شود. از اين‌رو, بايد از سخت‌گيري‌هاي بي‌جا پرهيز كرد يا به نحوي ارزش‌يابي را انجام داد كه دانش‌آموزان, آن را جزئي از فرايند يادگيري احساس كنند تا محيط اضطراب‌آور همراه با فشار رواني ايجاد نشود.

۲-مهارت روخواني قرآن, به‌تدريج كسب مي‌شود, از اين‌رو, نبايد انتظار داشت كه همه يا بيش‌تر دانش‌آموزان مهارت روخواني آيات يك درس را در زمان تدريس به‌طور كامل كسب كنند. هر دانش‌آموز با توجه به استعداد خود, اين مهارت را به‌تدريج در دروس بعدي به‌دست مي‌آورد.

۳-با توجه به اصل تفاوت‌هاي فردي بهتر است از دانش‌آموزان ضعيف‌تر از قسمت‌هاي ساده‌ي كتاب پرسش كرد.

۴-فرصت رفع اشكال را براي دانش‌آموزان فراهم آوريد تا بتوانند اشتباه خود را تصحيح كنند. براي مثال, تذكر براي برگشت و صحيح خواندن, در صورتي كه موجب اضطراب بيش‌تر دانش‌آموزان نشود, مناسب و مفيد است.

۵-از بخش هاي داستان، بيش تر بدانيم و كار در كلاس ارزش يابي پاياني به عمل نمي آيد.

درباره قرآن ششم ابتدایی / دبستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *