آشنایی با اعراب تقدیری + آموزش

آموزش عربی

آشنایی با اعراب تقدیری + آموزش

اعراب تقدیري یعنی اعراب در آخر کلمه ظاهر نمی شود. (لا تظهَر علامهُ الاعراب)
و در سه گروه از اسامی دیده می شود:
۱) اسامی منقوص: در حالت رفع و جر تقدیری و در حالت نصب اصلی است.
جاء الداعي (فاعل و مرفوع تقدیراً)
رأیتُ الداعيَ (مفعول و منصوب)
سلّمتُ علی الداعي (مجرور به حرف جر تقدیراً)
۲) اسامی مقصور: در کلیه حالات تقدیری است
جاء الفتی ( فاعل و مرفوع تقدیراً)
رأیتُ الفتی ( مفعول و منصوب تقدیراً)
سلّمتُ علی الفتی (مجرور به حرف جر تقدیراً)
۳) اسامی مضاف به یاء متکلم: در کلیه حالات تقدیری است.
جاء أبي ( فاعل و مرفوع تقدیراً)
رأیتُ أبي (مفعول و منصوب تقدیراً)
سلّمتُ علی أبي (مجرور به حرف جر تقدیراً)
نکته مهم؛
اسامی منقوص اگر بخواهند تنوین بگیرند در حالت رفع و جر،  حرف “ي” آنها حذف می شود و تنوین جر می گیرند و اعرابشان همچنان تقدیری است. اما در حالت نصب اعرابشان اصلی است.
جاء قاضِ ِ ( فاعل و مرفوع تقدیراً)
رأیتُ قاضیاً ( مفعول و منصوب)
سلّمتُ علی قاضِ ِ ( مجرور به حرف جر تقدیراً)
نکته مهم؛
اگر اسم منقوصی را دیدید که “ي” آن حذف شده حتماً اعرابش تقدیری است.
نکته مهم:
اسامی مقصور اگر بخواهند تنوین بگیرند در کلیه حالات تنوین نصب می گیرند و اعرابشان همچنان تقدیری است:
جاء فتیً (فاعل و مرفوع تقدیراً)
رأیتُ فتیً ( مفعول و منصوب تقدیراً)
سلّمتُ علی فتیً ( مجرور به حرف جر تقدیراً

آشنایی با اعراب تقدیری + آموزش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *